Gegevensbescherming

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMEEN

Hieronder volgt een simpel overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring, die onder deze tekst volgt.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke instantie” van deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn, die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen verzameld, wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht te eisen dat deze gegevens worden gerectificeerd of gewist. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Tevens hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

ANALYSE-TOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenoemde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie hierover is in de volgende privacyverklaring te vinden.

2. HOSTING

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende dienstverlener:

EXTERNE HOSTING

Deze website wordt extern gehost. De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden op de servers van de hoster(s) opgeslagen. Dit kan onder meer IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, omvatten.

Er wordt van externe hosting gebruik gemaakt met het oog op het nakomen van overeenkomsten met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, punt b, AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele dienstverlener (artikel 6, lid 1, punt f, AVG). Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grondslag van artikel 6, lid 1, punt a, AVG, en artikel 25, lid 1, Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot gegevens op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld device fingerprinting) zoals bedoeld in de Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van hun verplichtingen en daarbij onze aanwijzingen met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We maken gebruik van de volgende hoster(s):

AdminSense
Schutterslaan 5
3670 Oudsbergen

Opdrachtverwerking

Voor het gebruikmaken van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (Duits: AVV [Auftragsverarbeitungsvertrag]) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplichte overeenkomst, die garandeert dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt op basis van onze aanwijzingen en in overeenstemming met de AVG.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerder van deze website neemt het beschermen van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden meerdere persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

CeeBe BV

Scheepvaartkaai 16

B-3500 Hasselt

Telefoon: +32 11 15 12 15

E-mail: info@ceebe.be

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke) bepaalt.

OPSLAGDUUR

Tenzij binnen dit privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor het verwerken van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot wissen indient of uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk aanvaardbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van fiscaal of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING OP DEZE WEBSITE

Indien u hebt ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op grondslag van artikel 6, lid 1, punt a, AVG, of artikel 9, lid 2, punt a, AVG, indien bijzondere categorieën van gegevens in overeenstemming met artikel 9, lid 1, AVG, worden verwerkt. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op grondslag van artikel 49, lid 1, punt 1, AVG. Indien u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of met toegang tot gegevens op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25, lid 1, van Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op grondslag van artikel 6, lid 1, punt b, AVG. Verder verwerken wij uw gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, op grondslag van artikel 6, lid 1, punt c, AVG. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f, AVG, kan gegevensverwerking ook plaatsvinden op grond van ons gerechtvaardigd belang. Informatie over de pertinente rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt in de volgende punten van deze privacyverklaring verstrekt.

OPMERKING OVER DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR DE USA EN ANDERE DERDE LANDEN

Wij maken onder meer gebruik van  tools van in de Verenigde Staten of andere derde landen gevestigde bedrijven, die niet veilig zijn zoals bedoeld in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar en verwerkt in deze derde landen. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen, zonder dat u als betrokkene daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld inlichtingendiensten) uw gegevens voor bewakingsdoeleinden op Amerikaanse servers verwerken, analyseren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

INTREKKEN VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veelal is gegevensverwerking alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan het intrekken heeft plaatsgevonden, blijft door het intrekken onaangetast.

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN TEGEN DIRECTE MARKETING (ARTIKEL 21, AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP GRONDSLAG VAN ARTIKEL 6, LID 1, PUNT E OF F, AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP HET VERWERKEN BERUST, IS IN DEZE PRIVACYVERKLARING TE VINDEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW HET VERWERKEN VAN UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS STAKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING HOUDT VERBAND MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

WANNEER WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT TEGEN VERWERKING TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER VOOR DEZE DOELEINDEN VERWERKT (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

RECHT EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSING

In het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel en, indien van toepassing, de opslag van de gegevensverwerking, en het recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u in plaats van wissing beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, hebt u het recht om in plaats van wissing beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u een bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG, hebt gemaakt, moet er een afweging tussen uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van het opslaan ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Om veiligheidsredenen en om overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4. VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

COOKIES

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenoemde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade aan uw eindapparaat toe. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van bedrijven van derden binnen websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het afwikkelen van betalingen).

Cookies hebben meerdere functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen voor analyseren van het gedrag van de gebruiker of voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op grondslag van artikel 6, lid 1,punt f, AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt verwerking uitsluitend plaats op grond van deze toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG en § 25, lid 1, Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website aan beperkingen onderhevig zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in deze privacyverklaring.

TOESTEMMING VOOR BORLABS COOKIE

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, D-22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan de dienstverlener van Borlabs Cookie doorgegeven.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te wissen of het Borlabs-cookie zelf wordt gewist, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs gebeurt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt c, AVG.

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op grondslag artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daartoe moeten de serverlogbestanden worden opgeslagen.

CONTACTFORMULIER

Als u via het contactformulier verzoeken indient, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grondslag van artikel 6, lid 1, punt b, AVG,, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, punt f, AVG) of van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG), indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u op het contactformulier vermelde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij het verwerken van uw verzoek hebben voltooid). Voorgeschreven wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

VERZOEK VIA E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grondslag van artikel 6, lid 1, punt b, AVG,, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen vindt de verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, punt f, AVG) of van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG), indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u met contactverzoeken vermelde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij het verwerken van uw verzoek hebben voltooid). Voorgeschreven wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. ANALYSETOOLS EN RECLAME

GOOGLE ANALYTICS

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De dienstverlener is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder meerdere gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden aan het respectievelijke eindapparaat van de gebruiker toegewezen. Ze worden niet aan een gebruikers-ID gekoppeld.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verscheidene modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen aan te vullen en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door de Google verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op grond van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a, AVG en § 25, lid 1, Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor verwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

6. PLUGINS EN TOOLS

WORDFENCE

We hebben Wordfence in deze website geïntegreerd. De dienstverlener is Defiant, Inc. 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna “Wordfence”).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Daartoe maakt onze website permanent verbinding met de servers van Wordfence opdat Wordfence zijn gegevensbanken kan controleren aan de hand van de toegangen op onze website en, indien nodig, de gegevens naar de gegevensbank kan overbrengen en blokkeren.

Het gebruik van Wordfence vindt plaats op grondslag artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang zijn website zo goed mogelijk tegen cyberaanvallen te beschermen. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grondslag van artikel 6, lid 1, punt a, AVG, en artikel 25, lid 1, Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot gegevens op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld device fingerprinting) zoals bedoeld in de Duitse wet inzake gegevensbescherming bij telecommunicatie en in telemedia omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Opdrachtverwerking

Voor het gebruikmaken van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (Duits: AVV [Auftragsverarbeitungsvertrag]) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplichte overeenkomst, die garandeert dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt op basis van onze aanwijzingen en in overeenstemming met de AVG.